Anul 27

Matei 4:1-11 1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.2Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.3Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.”4Drept răspuns, Isus i-a zis:„Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului6și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”7„De asemenea este scris”,a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.”

8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis:9„Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.”10„Pleacă, Satano”,i-a răspuns Isus.„Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.” 11Atunci diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-I slujească.

Marcu 1:12-13 12Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu,13unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice, și-I slujeau îngerii.

Luca 4:1-13 1Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu,2unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.

3Diavolul I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine.”4Isus i-a răspuns:„Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”5Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului6și I-a zis: „Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății; căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc.7Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”8Drept răspuns, Isus i-a zis:„Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești.”9Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a așezat pe streașina acoperișului Templului și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;10căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”;11și: „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”12Isus i-a răspuns:„S-a spus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.”13După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.

Comentarii