Anul 29 d.H.

Matei 17:22-23 22Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis:„Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor.23Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”Ucenicii s-au întristat foarte mult.

Marcu 9:30-32 30Au plecat de acolo şi au trecut prin Galileea. Isus nu voia să ştie nimeni că trece.31Căci învăţa pe ucenicii Săi şi zicea:„Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, şi a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.”32Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe.

Luca 9:43b-45 43bPe când toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi:44„Voi ascultaţi bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!”45Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă; şi se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta.

Matei 17:24-27 24Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?”25„Ba da”, a zis Petru. Şi, când a intrat în casă, Isus i-a luat înainte şi i-a zis:„Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?”26Petru I-a răspuns: „De la străini.” Şi Isus i-a zis:„Aşadar, fiii sunt scutiţi.27Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.”

Marcu 9:33-37 33Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat:„Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?”34Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare.35Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis:„Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!”36Şi a luat un copilaş şi l-a aşezat în mijlocul lor; apoi l-a luat în braţe şi le-a zis:37„Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Matei 18:1-5 1În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?”2Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor3şi le-a zis:„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.4De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.5Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine.

Luca 9:46-48 46Apoi le-a venit în gând să ştie cine dintre ei ar fi cel mai mare.47Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă El48şi le-a zis:„Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toţi acela este mare.”

Comentarii