Anul 29 d.H.

Matei 9:35-38 35Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.36Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor.37Atunci a zis ucenicilor Săi:

„Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!38Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”

Ioan 6:60-71 60Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”61Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis:„Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?62Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…

63Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.

64Dar sunt unii din voi care nu cred.”Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă.65Şi a adăugat:„Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”

66Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.67Atunci Isus a zis celor doisprezece:„Voi nu vreţi să vă duceţi?”

68„Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.69Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”

70Isus le-a răspuns:„Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.”71Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă: el, unul din cei doisprezece.

Comentarii