Anul 29 d.H.

Ioan 6:41-59 41Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese:„Eu sunt Pâinea care S-a coborât din cer.”42Şi ziceau: „Oare nu este Acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum deci zice El:„Eu M-am coborât din cer”?”

43Isus le-a răspuns:„Nu cârtiţi între voi.44Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.45În Proroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine.46Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.47Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.

48Eu sunt Pâinea vieţii.49Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au murit.50Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.51Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”

52La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: „Cum poate Omul acesta să ne dea trupul Lui să-L mâncăm?”53Isus le-a zis:„Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.54Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.55Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.56Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.

57După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.58Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.”59Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.

Comentarii