Anul 28 d.H.

Intrarea in CapernaumMatei 8:5-13 5Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga6şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.”7Isus i-a zis:„Am să vin şi să-l tămăduiesc.”8„Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.9Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”

10Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.11Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.12Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”13Apoi a zis sutaşului:„Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.”Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Luca 7:1-10 1După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum.2Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav pe moarte.

3Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.4Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: „Face să-i faci acest bine;5căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.”

6Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.7De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit.8Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”

9Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis:„Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”10Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

contentmap_plugin

Comentarii