Anul 28 d.H.

Cei 12 apostoli

Petru  

nume initial: Simon

Andrei

fratele lui Petru

Iacob

fiul lui Zevedei

Ioan

fratele lui Iacob

Filip

 

Bartolomeu

zis si Natanael

Toma

 

Matei

 

Iacob

fiul lui Alfeu

Tadeu

zis si Iuda

Simon

Canaanitul sau Zelotul

Iuda

Iscarioteanul

Matei 12:15b-21 15După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii16şi le-a poruncit cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut;17ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:18„Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.19El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.20Nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata.21Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.”

Marcu 3:7-12 7Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileea; şi o mare mulţime de oameni din Iudeea,8din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan şi dimprejurul Tirului şi Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El.9Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod.10Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El.11Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.”12Dar El le poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.

Luca 6:17-19 17S-a coborât împreună cu ei şi S-a oprit într-un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui şi o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.18Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi.19Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi.

Marcu 3:13-1913În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El.14A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască.15Le-a dat şi putere să vindece bolile şi să scoată dracii.16Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;17Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care tălmăcit înseamnă: „Fiii tunetului”;18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon, canaanitul,19şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut.

Luca 6:12-1612În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.13Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:14pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;15pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit zelotul;16pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.

Comentarii