Matei 12:9-15a 9Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă.10Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?”11El le-a răspuns:

„Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, și-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară?12Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”

13Atunci a zis omului aceluia:„Întinde-ți mâna!”El a întins-o, și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.14Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Isus. 15aDar Isus, ca Unul care ştia lucrul acesta, a plecat de acolo.

Marcu 3:1-6 1Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată.2Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui.3Și Isus a zis omului care avea mâna uscată:„Scoală-te și stai la mijloc!”4Apoi le-a zis:„Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?”Dar ei tăceau.5Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului:„Întinde-ți mâna!”El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă.6Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-L piardă.

Luca 6:6-11 6În altă zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată.7Cărturarii și fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască.8Dar El le știa gândurile; și a zis omului care avea mâna uscată:„Scoală-te și stai în mijloc.”El s-a sculat și a stat în picioare.9Și Isus le-a zis:„Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde?”10Atunci, Și-a rotit privirile peste toți și a zis omului:„Întinde-ți mâna!”El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.11Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.

Luca 1:1-4  1Fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele petrecute printre noi, 2după cum ni le-au încredințat cei care le-au văzut de la început cu ochii lor și au ajuns slujitori ai Cuvântului, 3am socotit și eu nimerit ca, după ce le-am urmărit pe toate cu migală de la început, să ți le scriu pe rând, preaalesule Teofile, 4ca să fii încredințat de temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit.

Ioan 1:1-5 1La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 2El era la început cu Dumnezeu. 3Toate prin El s-au făcut, și nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. 4În El era viața, și viața era lumina oamenilor. 5Lumina strălucește în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.

 

Luca 3:1-14  1În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lişania, cârmuitor al Abilenei,2şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.

3Și Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,4după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.5Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.6şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.” 

7Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? 8Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voasţră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.9securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.”

10Noroadele îl întrebau şi ziceau: „Atunci ce trebuie să facem?”11Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; şi cine are de mâncare să facă la fel.”12Au venit şi niste vameşi să fie botezaţi şi i-au zis: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?”13El le-a răspuns: „să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”14Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.”

Matei 3:1-10 1În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii.2El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”3Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregăţiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”4Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.5Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el;6şi, mărturişindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

7Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?8Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.9şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.10Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc.

Marcu 1:1-6 1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…3glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”,4a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.5Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-și păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.6Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, şi împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

 

 

Ioan 1:6-28 6A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.7El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el.8Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 

9Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.12 

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

14 Şi Cuvîntul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 16 Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har; 15Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. 17 căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. 18 Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L -a făcut cunoscut.

19Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: „Tu cine ești?”20El a mărturisit și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.21Și ei l-au întrebat: „Dar cine ești? Ești Ilie?” Și el a zis: „Nu sunt!” „Ești prorocul?” Și el a răspuns: „Nu!”22Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți?”23„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziți calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.”24Trimișii erau din partea fariseilor.25Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?”26Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoașteți.27El este Acela care vine după mine – și care este înaintea mea – eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei Lui.”28Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Luca 3:15-18 15Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul,16Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.17Acela are lopata în mână; Își va curăța aria cu desăvârșire și Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”18Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și-i dădea încă multe alte îndemnuri.

Marcu 3:7-8 7Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei.8Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”

Matei 3:11-12 11Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.12Acela Își are lopata în mână, Își va curăța cu desăvârșire aria și Își va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

Matei 3:13-17  13Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.14Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?”15Drept răspuns, Isus i-a zis:„Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.”Atunci Ioan L-a lăsat.16De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis, și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El.17Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea:

„Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”

Marcu 1:9-11 9În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan.10Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.11Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

Luca 3:21-22 21După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul,22și Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Ioan 1:29-34 29A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!30El este Acela despre care ziceam: „După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine.31Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.”32Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El.33Eu nu-L cunoșteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se și oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”34Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Matei 4:1-11 1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.2Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.3Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.”4Drept răspuns, Isus i-a zis:„Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului6și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”7„De asemenea este scris”,a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.”

8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis:9„Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.”10„Pleacă, Satano”,i-a răspuns Isus.„Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.” 11Atunci diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-I slujească.

Marcu 1:12-13 12Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu,13unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice, și-I slujeau îngerii.

Luca 4:1-13 1Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu,2unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.

3Diavolul I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine.”4Isus i-a răspuns:„Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”5Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului6și I-a zis: „Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății; căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc.7Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”8Drept răspuns, Isus i-a zis:„Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești.”9Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a așezat pe streașina acoperișului Templului și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;10căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”;11și: „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”12Isus i-a răspuns:„S-a spus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.”13După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.

Ioan 1:35-51 35A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui.36Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”37Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus.38Isus S-a întors; și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis:„Ce căutați?”Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învățătorule), unde locuiești?”39„Veniți de vedeți”,le-a zis El. S-au dus și au văzut unde locuia; și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.

40Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.41El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).42Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis:„Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa”(care tălmăcit înseamnă Petru).

43A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis:„Vino după Mine.”44Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru.45Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege și Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”46Natanael i-a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” „Vino și vezi!”, i-a răspuns Filip.

47Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el:„Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug.”48„De unde mă cunoști?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis:„Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”49Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”50Drept răspuns, Isus i-a zis:„Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.”51Apoi i-a zis:„Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.”

Ioan 2:1-22 1A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.2Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui.3Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”4Isus i-a răspuns:„Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.”5Mama Lui a zis slugilor: „Să faceți orice vă va zice.”

6Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățare al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.7Isus le-a zis:„Umpleți vasele acestea cu apă.”Și le-au umplut până sus.8„Scoateți acum”,le-a zis El,„și aduceți nunului.”Și i-au adus:9Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu știa de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, știau) – a chemat pe mire10și i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai ținut vinul cel bun până acum.”11Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El. 12După aceea S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii Lui; și acolo n-au rămas multe zile.

13Paștile iudeilor era aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim.14În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei, și pe schimbătorii de bani șezând jos.15A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele.16Și a zis celor ce vindeau porumbei:„Ridicați acestea de aici și nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.”17Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”

18Iudeii au luat cuvântul și I-au zis: „Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri?”19Drept răspuns, Isus le-a zis:„Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica.”20Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani, ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?”21Dar El le vorbea despre templul trupului Său.22Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus.

Ioan 2:23-3:21 23Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștilor, mulți au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea.24Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți.25Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om.

1Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor.2Acesta a venit la Isus, noaptea, și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 3Drept răspuns, Isus i-a zis: 

„Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” 

4Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?”5Isus i-a răspuns: 

„Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 6Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh.

7Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.”8Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.”

9Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?”10Isus i-a răspuns:„Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri?11Adevărat, adevărat îți spun că Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia Noastră.12Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești?13Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.14

Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului,15pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 16Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 17Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.18Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.19Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

20Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.21Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

 

Ioan 3:22-4:3 22După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza.23Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați.24Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță.

25Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare.26Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.”27Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.28Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.”

29Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină.30Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.31Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți.32El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 33Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.34Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.35Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 

Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

1Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan.2Însă Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui.3Atunci a părăsit Iudeea și S-a întors în Galileea.

Matei 4:12 12Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.

Marcu 1:14 14După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

Luca 3:19-20 19Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse,20a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță.

 

 

 

Comentarii